HejEngagemang logo
Kontakta oss

Hållbarhetskommunikation bidrar till ett engagerat arbetsliv

I en tid där hållbarhet står i centrum för många företags och organisationers strategier, framstår konsten att kommunicera dessa ansträngningar som allt viktigare. Maria Westman, som expert inom hållbarhetskommunikation, delar med sig av sin insikt och erfarenhet för att belysa hur företag effektivt kan navigera i detta komplexa landskap. Maria är en utav våra fristående konsulter på HejEngagemang och utöver hållbarhetskommunikation är hon en fena på kommunikativt ledarskap, strategisk medarbetarkommunikation och Content Management. Det är så kul att ha med dig, Maria, i vårt gäng.

Emma Egnell

14/02/24

Vad är hållbarhetskommunikation?

Jag tänker att vi börjar från början!

 

Maria, vad är hållbarhetskommunikation?

– Hållbarhetskommunikation är mer än bara att sprida ordet om ens hållbarhetsarbete. Det handlar om att tydligt förmedla företagets strategi, inriktning, målsättningar och ambitioner inom hållbarhet. Viktigast av allt är att berätta vad man gör, visa hur man gör det och för vem. Detta bidrar till en ökad transparens och förtroende bland intressenter.

 

Nyckelkomponenter i en effektiv strategi

En framgångsrik hållbarhetsstrategi bör vara djupt förankrad i organisationens kärnverksamhet och kommuniceras tydligt. Maria betonar vikten av att anpassa kommunikationsstrategin med ”hållbarhetsglasögon”, vilket kan innebära en revidering av målgrupper, utveckling av budskap och en anpassad användning av kanaler. Hon föreslår även inrättandet av ett tvärfunktionellt hållbarhetsråd för att samordna dessa insatser. Maria menar att företagets egen webbplats är en central plattform för hållbarhetskommunikation, tack vare dess tydliga avsändarroll. Hon understryker även vikten av att anpassa kanalstrategin efter målgruppens behov och preferenser, vilket kan innebära att utforska nya kanaler för att nå ut till exempelvis yngre generationer.

 

Jag pratar ofta hur viktigt det är med målgruppsanpassning när man skall arbeta med engagerande kommunikation. Maria hade naturligtvis massa tankar om det.

 

Hur tänker du att man på bästa sätt kan anpassa budskapen för att engagera olika målgrupper med varierande kunskapsnivåer om hållbarhet?

Genom att förstå målgruppens kunskapsnivå och ingång i ämnet. I dagsläget är ofta kunskapsnivån låg, vilket är ett viktigt mindset inom hållbarhet. Därför har företag en viktig uppgift att kommunicera vad de gör och varför, samt bistå med generell kunskapsdelning inom hållbarhet – till exempel inom sin bransch. Att vara pedagogisk i sina budskap är en viktig del, och att arbeta med storytelling för att skapa berättelser med till exempel igenkänning. Vidare så brukar jag också rekommendera att berätta löpande om sådant som man arbetar med, det som är pågående. Detta för att bjuda in målgruppen och vara transparent med vad man gör och visa värdet som skapas längst vägen. Hållbarhet kommer vi att få arbeta med resten av våra liv.  

Storytelling och hållbarhetskommunikation

Storytelling har länge varit ett kraftfullt verktyg för att engagera och inspirera människor, och när det gäller hållbarhetskommunikation är dess betydelse om möjligt ännu större. Att berätta en historia om hållbarhetsinitiativ gör det möjligt för företag och organisationer att skapa en djupare emotionell koppling till sin publik, vilket i sin tur kan leda till ökat engagemang och handling.

 

I hjärtat av effektiv hållbarhetskommunikation ligger förmågan att förmedla komplexa idéer och värderingar på ett sätt som är både förståeligt och gripande. Genom storytelling kan företag illustrera de konkreta effekterna av deras hållbarhetsarbete, visa på utmaningar och framsteg, och framför allt, berätta historier om människor. Det är de personliga berättelserna, de verkliga exempel på förändring, som ofta gör starkast intryck.

 

Användningen av storytelling inom hållbarhetskommunikation tillåter även organisationer att framhäva sin unika identitet och värderingar. Det blir ett sätt att inte bara informera om åtgärder och initiativ, utan också att förmedla en djupare mening och syfte med verksamheten. Detta kan i sin tur inspirera andra till att agera eller bidra till hållbarhetsmålen på olika sätt.

 

För att storytelling ska vara effektivt inom hållbarhetskommunikation krävs det dock mer än bara goda berättelser. Det handlar även om att välja rätt kanaler för att nå ut till målgruppen, att vara transparent och äkta i sitt berättande, och att kontinuerligt engagera lyssnarna genom att bjuda in dem till dialog och deltagande.

 

Har du exempel på hur någon som har använt Storytelling eller berättartekniker i hållbarhetskommunikationen?

Jag vill lyfta branschinitiativet CIOCO2 som Nox Consulting har startat. Det är ett initiativ för mer hållbar IT. Det är som en storytelling på ”meta-nivå”. Nox startade sitt initiativ som ett led utifrån sin hållbarhetsstrategi som jag var delaktig i att ta fram. De ville agera en bra förebild för branschen samt få fler att engagera sig i hållbarhet. De har en mogen och insiktsfull attityd i sitt hållbarhetsarbete att de inte kan göra allt själv utan ville skapa en tillsammans-kraft, vilket CIOCO2 är. Där delas berättelser, erfarenheter och ”toolbox”. Här hänger hållbarhetsstrategin ihop med hållbarhetskommunikationen.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.Gro Harlem Brundtland, 1987 i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”

Det som mäts, och följs upp, blir gjort

Mätning spelar en avgörande roll i hållbarhetskommunikation, eftersom den ger insikter i effektiviteten av kommunikationsstrategier och bidrar till att stärka ett företags eller en organisations trovärdighet. I en tid där hållbarhet har blivit en central punkt i företagsstrategier och konsumenternas beslutsprocesser, är det viktigt att organisationer kan visa upp konkreta resultat av sina ansträngningar. Detta kräver inte bara en stark kommunikation kring hållbarhetsinitiativ, utan också en tydlig och transparent metod för att mäta dessa insatsers inverkan.

 

För det första möjliggör mätning av hållbarhetskommunikation att organisationer kan identifiera vilka budskap som resonerar bäst med deras målgrupp, vilket i sin tur kan leda till högre engagemang och stöd för hållbarhetsåtgärder. Genom att analysera reaktioner och interaktioner från målgruppen kan företag finjustera sina budskap och kommunikationskanaler för att bättre möta publiken där de är mest mottagliga.

 

För det andra stärker mätning förtroendet och transparensen mellan organisationer och deras intressenter. Genom att regelbundet rapportera om framsteg och utmaningar – och hur dessa relaterar till mätbara mål och sin hållbarhetsinriktning – kan företag bygga en starkare relation baserad på öppenhet och ärlighet. Detta är särskilt viktigt i en tid där konsumenter och investerare i allt högre grad efterfrågar ansvarstagande och hållbarhet från de varumärken de stödjer.

 

Maria, på vilket sätt tycker du man kan mäta effekten av hållbarhetskommunikation på bästa sätt?

I sin hållbarhetsstrategi sätts mål upp på längre sikt och sedan i de aktiviteter då väljer att utföra. Målsättningar av hållbarhetskommunikationen bör vara sammankopplade gentemot strategin. Nu när det kommer in en ny lag på rapportering av sitt hållbarhetsarbete (CSRD) krävs det en årlig revision av hållbarhetsarbetet och inom ramen för det standarder för vad du ska rapporter (ESRS). Utifrån det kommer det att skapas en form för rapportering och därmed vad som mäts och följs upp. Det kommer att ställas krav på företag att göra en dubbel väsentlighetsanalys som ser över hela värdekedjan. Detta kommer då troligen att påverka hållbarhetskommunikationen på längre sikt. 

Framtiden för hållbarhetskommunikation

Framtiden för hållbarhetskommunikation fokuserar på äkthet och transparens, drivet av digitalisering och en växande miljömedvetenhet. Organisationer måste effektivt visa upp sina hållbarhetsinsatser och resultat för att möta publiken och investerares krav. Sociala medier och digitala plattformar erbjuder nya sätt att engagera sig och kommunicera interaktivt, vilket kräver snabb och anpassningsbar kommunikation. Mätning och tydlig rapportering om hållbarhetsframsteg blir allt viktigare för att bygga förtroende. Storytelling förblir en nyckelmetod för att skapa emotionell koppling och inspirera till handling. Hållbarhetskommunikationens framtid ligger i att kombinera transparens med engagemang för att leda till verklig förändring.

 

Hur ser du på framtiden för hållbarhetskommunikation? Hur kan man, enligt dig, bäst förbereda sig?

Du som kommunikatör är viktig, din profession behövs inom ramen för hållbarhet. Förbered dig genom att läsa på, uppdatera dig kring globala målen, nya lagar och regler. Låt dig inspireras av goda exempel och förebilder. Sätt dig in i er hållbarhetsstrategi, och har ni ingen så medverka att ta fram en. Vidare så kommer alla i en organisation behöva förstå hållbarhet och framförallt agera goda ambassadörer och kommunikatörer inom ramen för vad ens företag väljer att fokusera på. Alla kan bidra med något, alla kan vara med i våra gemensamma uppgift att göra vår värld lite bättre, löpande, hela tiden – resten av våra liv.

Fem insikter om hållbarhetskommunikation

Det var så spännande att höra om och ta del av Marias insikter och inspel om hållbarhetskommunikation. Jag tänker att jag ger mig på konststycket att sammanfatta Marias viktigaste insikter i fem punkter:

 1. Definition av hållbarhetskommunikation:
  Hållbarhetskommunikation omfattar att effektivt förmedla ett företags hållbarhetsstrategi, målsättningar, och pågående arbeten till relevanta intressenter, vilket bidrar till ökad transparens och förtroende.

 2. Viktiga komponenter i strategin:
  För att vara effektiv bör hållbarhetskommunikationen vara integrerad i företagets kärnverksamhet och strategi, med en anpassning av målgrupper, budskap och kanaler genom att använda "hållbarhetsglasögon". Bildandet av ett tvärfunktionellt hållbarhetsråd rekommenderas för samordning av kommunikationsinsatserna.

 3. Val av kanaler och plattformar:
  Företagets egen webbplats anses vara en central plattform för att effektivt kommunicera hållbarhetsinitiativ, med behovet av att anpassa kanalstrategin efter olika målgruppers behov och preferenser.

 4. Anpassning och engagemang av målgrupper:
  Det är avgörande att anpassa kommunikationen till målgruppens kunskapsnivå och intressen, med användning av pedagogiska metoder och storytelling för att skapa större engagemang och transparens.

 5. Framtiden och mätning av hållbarhetskommunikation:
  Framtiden för hållbarhetskommunikation kräver kontinuerlig uppdatering av kunskap om globala mål och lagar, samt mätning av kommunikationens effekt kopplat till företagets långsiktiga hållbarhetsmål och den nya lagstiftningen kring rapportering av hållbarhetsarbete


Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West

 

Som strategisk rådgivare inom marknadsföring, kommunikation, affärsmannaskap och organisationsutveckling jobbar hon tillsammans med chefer och team på företag och i organisationer samt skapar och genomför föreläsningar och utbildningar. Maria har en stark övertygelse och vetskap om att varje människa och organisation kan och bör ständigt utvecklas. Hennes drivkraft är att kunna stödja och engagera men också pusha, ta in fler perspektiv och utmana för att nå ett bättre resultat.

 

Följ Maria på LinkedIn

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor