HejEngagemang logo
Kontakta oss

Medarbetar-
kommunikation

Engagemang och kommunikation är bästisar #BFF

Kommunikationen är ett redskap för att koppla ihop chefer med medarbetare, kollegor med varandra och varje individ i organisationen slutligen med kunderna. Och inte minst som ett verktyg för att länka ihop medarbetarna med organisationens vision, för att man både ska förstå syftet med det man gör varje dag på jobbet och samtidigt känna att det känns meningsfullt. Några av de återkommande faktorerna för att driva engagemang på jobbet är just hopkoppling och kommunikation.

I och med den ökade transparensen och att de sociala medierna nu är en självklar del av det engagerade medarbetarlivet har professionell information blivit en tvåvägsgata. Med det i åtanke tycker vi att det är dags att internkommunikation ersätts med nya värden och funktioner som ryms bättre i begreppet medarbetarkommunikation.

Vi på Hej Engagemang tar vår utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskningen säger om hur man skapar välmående och högpresterande organisationer, team och individer. Vi är experter på medarbetarkommunikation och alla våra aktiviteter nedan som vi erbjuder kan vi genomföra såväl digitalt, fysiskt eller digifysiskt. Du bestämmer!

Missa inte våra 10 tips för bättre Medarbetarkommunikation

10 tips för bättre Medarbetarkommunikation

1. Den kommunikativa organisationen byggs av en god medarbetarkommunikation

Allt kommunicerar, till och med när du är tyst.

Att enbart arbeta med information i en organisation leder dessvärre inte till någon förändring värd namnet, så är det idag oerhört viktigt att strategiskt planera för att vara en kommunikativ organisation. Ledarskap och medarbetarskap är kommunikation, med andra och dig själv. Hela tiden dessutom. Allt kommunicerar, till och med när du är tyst.

 

Den kommunikativa organisationen kännetecknas av fyra saker:

 1. Ansvaret för kommunikationen är fullkomligt decentraliserat, ansvaret ligger hos alla.
 2. Kommunikationen är styrkebaserad, belys det som är bra så kommer ni att upptäcka fler bra saker att belysa (som ett eget litet ekosystem).
 3. Organisationen har lämnat envägskommunikationen bakom sig till förmån för att fokusera på att skapa gemenskap genom kontinuerliga dialoger. Man har satt ett tydligt och strategiskt skiljetecken mellan information och kommunikation.
 4. Organisationen förstår värdet av att lyssna på medarbetarna. Konsten att lyssna är en långsiktig framgång och en viktig nyckel, det är ofta de som är närmast kunderna som vet om verksamheten strategiska inriktning bör förändras.

2. Det kommunikativa ledarskapet

Du behöver visa att du är värd att följa

En ledares vardag består av till 90% att arbeta med kommunikation i olika former. Ledarna gör skillnad och är den viktigaste källan till påverkan av attityder och beteenden, det är just det chefen bör göra, uppmärksamma och fokusera på.

 

En bra kommunikativ ledare är en hejare på att:

 • Coacha och ge medarbetare ansvar
 • Vara närvarande, visa respekt och bry sig
 • Hjälpa till att nå målen genom att tydligt och involverande visa riktning
 • Översätta budskap och anpassa dem till de olika målgrupperna
 • Tydliggöra förväntningar och följa upp sig själv och andra

 

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet och uppfattas som öppen och närvarande

3. Det kommunikativa medarbetarskapet

Aktiva och jämställda vs passiva och underställda - vad väljer du?

De är medarbetarna som genom sin kommunikation är de som skapar organisationen. Dessutom förväntas i regel medarbetarna att ”leva varumärket” och på daglig basis infria de löften som organisationen ger.

 

Därför är det avgörande att våga tro att medarbetarna kan, vill och kommer att förvalta det ansvaret om det finns tydliga spelregler. Dags att släppa kontrollen och se till att bjuda in varenda kotte att vara en medskapare av kommunikationen, med andra ord. Medarbetarskapet är naturligtvis tätt sammankopplat med ledarskapet och dialogen där emellan – det är tillsammans i den dialogen som medarbetarkulturen sätts och definieras.

 

Utveckla det kommunikativa medarbetarskapet i din organisation

 

På en arbetsplats där medarbetarkulturen befolkas av dialog, mening, vänlighet, tydlighet, samarbete och stort ansvar kommer det skapas storheter.

I denna företagskultur skapas det en vi-känsla som bidrar till att organisationen känner att de tillsammans verkar för att uppnå målen. Som du vet är en av förutsättningarna för en organisations långsiktiga framgång att den har starka, lojala och goda intresserelationer.

 

Därför ger ett starkt och kommunikativt medarbetarskap goda möjligheter till att arbeta strategiskt med medarbetarkommunikationen i hela organisationen.

 

Börja med detta:

 • Börja med att kroka arm med ledarskapet
 • Hjälp medarbetarna i alla lägen att se sin roll i helheten
 • Uppmuntra och gör det enkelt att söka information
 • Ha högt i tak för att alla ska kunna få gehör för sina egna idéer
 • Skapa en kultur där man alltid delar med sig av information, kunskap och lärande
 • Håll möten där det är naturligt att bidra i dialogen
 • Lyft, bekräfta och se kollegor och ledare
 • Lyssna med intentionen att förstå kollegor och medarbetare

 

4. Affärsdriven medarbetarkommunikation

Se till att värdet av att insatserna ska vara tydliga då det är viktigt att affären är tydlig i de budskap som formuleras och kommuniceras.

Viktigt att inte kommunicera för kommunikationens skull utan för att skapa mening för dem man kommunicerar med.

 

Genom att strategiskt planera sin medarbetarkommunikation finns det tydliga sätt att skapa värde. En värdefull kommunikation internt i företaget handlar ju inte om att sprida information som förväntas förstås och ageras på, utan det handlar om att leda medarbetarna till förståelse, dialog och lyssnande. Som i sin tur leder till aktivering. Det är i görandet det händer grejer!

5. Kommunikation och engagemang är bästisar!

Några av de återkommande faktorerna för att driva engagemang på jobbet visar sig vara ihopkoppling och kommunikation.

Skapa trygghet och öka engagemanget genom din kommunikation

 • Skapa tydliga och långsiktiga ramverk
 • Säkerställa medarbetare som är med och skapar mening i dialog
 • Arbeta med proaktiv kunskapsdelning och omvärldsanalys
 • Skapa mindre abstrakt och mer konkret kommunikation
 • Kommunicera både till individen och till gruppen
 • Välja Göra före Höra – men när du lyssnar så lyssna med intentionen att förstå
 • Blanda emotionella och intellektuella budskap
 • Kommunicera relevanta, attraktiva och mätbara mål och aktiviteter
 • Premiera och uppmärksamma slitet, inte bara resultatet

6. Kommunicera mål - det mest engagerande som finns (nästan)

Att ha tydliga målsättningar är motiverande och engagerande, det visar forskningen.

Ju högre mål vi sätter, desto mer tenderar ansträngningen att öka, vilket visas inom en rad olika områden. Sambandet mellan mål och prestation är som starkast när medarbetaren känner engagemang för aktiviteten och målet.

 

Strategiska kommunikationsmål delas upp i två delar

 

1. Kommunikationsmål kopplade till affärsmål

Kommunikationsavdelningens KPI’er ska vara rakt översatta från de övergripande målen för organisationen. På det sättet lyfter man medarbetarkommunikationens status. Det är värdefullt om all kommunikation internt driver affären framåt.

 

2. Kommunikationsmål kopplade till effekt

Den andra delen handlar om vilken effekt man vill att kommunikationen ska skapa internt i första hand och externt i andra hand. Effekten av ett inlägg på intranät, blir mer värt om medarbetare lockas att kommentera och reflektera över budskapet och kanske dela budskapet med någon annan, än om många enbart väljer att ’’gilla’’ inlägget.

7. Få kraft i handlingarna genom syftesdriven kommunikation

Det är enklare att få kraft i handlingarna om kommunikationsstrukturen är på plats.

Syftet med att skapa välfungerande och engagerande medarbetarkommunikation är att undvika förvirring och att skapa handlingskraft i allt som teamet ska uppnå i organisationen. Det kan handla om mål. Strategi, riktning, innovation, värdegrund, affärsidéer, mission och vision. Att tydliggöra avsikten med en planerad handling är grunden för allt kommunikationsarbete, det är då medskapande möjliggörs. Det är enklare att få kraft i handlingarna om kommunikationsstrukturen är på plats.

 

Frågor att ställa sig i arbetet med syftesdrivet kommunikationsarbete:

 1. Vad ska ha hänt i organisationen när budskapet är kommunicerat och har satt sig?
 2. Hur vet ni att syftet är uppnått?
 3. Hur vet ni att ni uppnått nyttan med handlingen?

 

Var så kärnfull och tydlig som möjligt, involvera där det passar och behövs och kommunicera även när ni inte har facit. På så sätt kommer ni en bra bit på vägen.

8. Vad är framgångsfaktorerna för att kommunikationen ska rocka på riktigt?

I framgångsrika organisationer är det tydligt att kommunikationen är en naturlig och självklar del i organisationens samtliga processer.

Gemensamt i dessa organisationer är att det finns en stark medvetenhet om kommunikationens betydelse hos högsta ledningen, hos cheferna och HR. Det finns en samsyn om att detta är en av de frågor på agendan som alla ansvarar för tillsammans.

Kommunikationen ses som ett viktigt medel för att få till en väl fungerande verksamhet och för att nå målen. Det som är viktigt är att mäta engagemang och kundnöjdhet framåt. Det finns även en väl utvecklad ledningskommunikation och en strategi bakom kommunikationen.

 

Det är nyttigare att fokusera på det som fungerar än på det som inte fungerar. Beteenden som ägnas uppmärksamhet har en tendens att upprepa sig, bra va?

 

Några superenkla och jättesvåra framgångsfaktorer:

 • Mer fokus på att besvara frågan om VARFÖR – VAD – VEM – HUR i alla budskap
 • Alla bör känna till att det finns förväntningar på att alla ska bli mer kommunikativa
 • Skapa en gemensam plan för att löpande utveckla den kommunikativa förmågan hos ledare och medarbetare
 • Arbeta fokuserat med budskap kvartalsvis
 • Arbeta med att skapa tydliga kommunikationskanaler som alla känner till och som fyller en medveten funktion
 • Chefen betraktas som den viktigaste kommunikationskanalen och allt arbete med medarbetarkommunikationen syftar till att stödja chefens kommunikation.
 • Arbeta aktivt för att ge en positiv feedback i vardagen och i förändringar.
 • Driv kommunikationen med fokus på det som redan fungerar bra, lyft fram det och bekräfta det.

9. Skapa en plan för din kommunikation

Gör det lätt att göra rätt.

För att kommunikationen ska vara relevant och skapa värde ska den vara affärsdriven och fungera som en katalysator för att nå målen. Studera och analysera därför kommunikationen regelbundet för att se vilka delar som fungerar bra och vilka delar som behöver förbättras.

 

Sätt ett ramverk för medarbetarkommunikationen för att få bättre utväxling på kommunikationsinsatser och för att kunna planera organisationens kommunikation strategiskt. För att se mätbara och positiva effekter i affären behöver kommunikationen prioriteras och användas som strategiskt verktyg.

 

Medarbetarkommunikationen ska även organiseras utifrån medarbetarnas perspektiv, inte utifrån egna organisatoriska lösningar. Vid varje kommunikationstillfälle måste målgruppen (alltså vem som ska tillfredsställas) definieras. Prioritera målgrupperna utifrån de affärsmål ni har för tillfället, sätt poäng och visualisera för att sedan välja kanal och format för bästa effekt.

 

VARFÖR ska vi kommunicera det här?

VILKA kommer skapa effekten?

VAD har de för behov?

HUR ska vi tillfredsställa dem med våra budskap?

10. Skapa förutsättningar för psykologisk trygghet genom din kommunikation

Lyssna med intentionen att förstå.

För att främja psykologisk trygghet i medarbetarkommunikationen är det avgörande att skapa en kultur där varje röst är viktig. Som medarbetare, bidra genom att aktivt lyssna, respektera olika perspektiv och uttrycka dina tankar öppet. Visa empati och uppmuntra kollegor att dela sina idéer, vilket skapar en miljö där alla känner sig trygga och värderade. Genom denna ömsesidiga respekt och förståelse stärks samarbete och innovation på arbetsplatsen.

 

En viktig komponent för att lyckas med detta är att lyssna med intentionen att förstå och engagera organisationen i träningar eller övningar som fokuserar på att utveckla empati och aktivt lyssnande. Dessa färdigheter är avgörande för att kunna förstå och respektera dina kollegors perspektiv och bidra till en stödjande arbetsmiljö.

Kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor