HejEngagemang logo
Kontakta oss

Hållbart ledarskap för Agenda 2030

Ett engagerande, långsiktigt, tvärvetenskapligt och sektoröverskridande ledarskap behöver vara på plats för att skapa förutsättningar för Agenda 2030. Samtidigt behöver det långsiktiga ledarskapet vara flexibelt och snabbt kunna hantera ändrade förhållanden. Lite av en paradox, kan man tycka. Just därför behöver agendan integreras i den ordinarie verksamheten och inte behandlas som något vid sidan av – perspektivet behöver flätas samman med övriga ambitioner, värderingar och beteenden som definierar ledarskapet.

Emma Egnell

05/04/22

Agenda 2030 förutsätter ett engagerande ledarskap

I arbetet med att skriva denna artikel läste jag flera spaltmeter på nätet, och det som slog mig omedelbart är att arbetet med Agenda 2030 är väldigt mycket mer levande i det offentliga Sverige än i det privata. Inte så konstigt, men det politiska & offentliga åtagandet kommer inte räcka hela vägen för att vi ska nå fram i tid. 2030 är bara 8 år bort, och det vi står inför är troligtvis en av vår tids största utmaningar. Vi behöver lösa det tillsammans genom att utmana gamla processer, attityder och beteenden och lyfta blicken för att snabbt identifiera hur ett vinnande arbetssätt ser ut. Här kommer det engagerande & hållbara ledarskapet spela en otroligt viktig roll.

Det engagerade & hållbara ledarskapet

För att ledarskapet skall kunna visa vägen behövs ökad kunskap om vad de Globala målen innebär för just er organisation och i vilken utsträckning och inom vilka områden ni kan bidra. Kunskapen behövs för att kunna prioritera, men också omprioritera och testa sig fram. Utöver detta så behöver ledarskapet bevisa hur man på allvar ska arbeta långsiktigt både inom och utanför organisationen. Jag tycker mig se ett stort engagemang, men samtliga rapporter som jag läser är samstämmiga kring att det går alldeles för långsamt. Även att arbetet med agendan har alldeles för stort fokus på det egna interna arbetet i stället för att fokusera på det gränsöverskridande arbetet som behöver vara på plats för att nå målen.

Frågor som ni kan börja med att besvara är:

  1. Vilka behöver vi skapa partnerskap med för att kunna bidra med en ökad perspektivtäthet?

  2. Vilka lösningar krävs hos oss för att kunna nå agendans komplexa mål och utmaningar?

  3. Är vi rustade för att klara av detta stora, viktiga förändringsarbete som ställer krav inte bara på högsta ledningen utan även på enskilda chefer och medarbetare?

Hur ser ett hållbart ledarskap ut?

För att kunna bygga välmående företag som är rustade för en hög förändringstakt och ett bättre samhälle i fokus behöver det engagerande och hållbara ledarskapet prioriteras. Men hur definieras hållbart ledarskap egentligen?

Hållbara ledare har avsikten och kapacitet att se bortom kortsiktiga ekonomiska mål och vinster. De tar också ansvar för den roll som den egna verksamheten spelar i ett större sammanhang i samhället – idag och imorgon

I dagens hållbara ledarskap ingår inte bara att ta ansvar för att ta hand om sina egna medarbetares välmående (eller sitt eget) att placera ut återvinningsstationer på kontoret eller engagera sig i diverse CSR-projekt. Utan det handlar snarare att säkerställa att de globala målen genomsyrar hela verksamheten. Det bör synas i allt från strategiarbetet till målarbetet och medarbetarsamtalen. Ledare som har ett hållbarhetsfokus har förståelse för att den egna organisationen har ett ansvar att på olika sätt bidra till en bättre värld.

Rivstarta ditt hållbara ledarskap

Av de 17 globala målen så är vissa av dem enklare att applicera ute i vårt arbetsliv än andra, trots att det finns saker att göra (både i stort & i smått) i samtliga. Här kommer en sammanställning av några tips under dessa 4 mål:

 

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

God hälsa är så klart grundläggande för människans möjlighet att nå sin fulla potential som vi pratar om dagligen här på HejEngagemang. Och när man når sin fulla potential så är det enklare att bidra till samhällets utveckling. Ett tips på vägen är att du som ledare kan ser till att säkerställa medarbetarnas välbefinnande genom att dina medarbetares psykologiska behov är tillfredsställda. Men du kan också förebygga och behandla drogmissbruk (mål 3.5) eller vara med och finansiera hälso- och sjukvård i utvecklingsländer (mål 3.C)

 

Mål 5. Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Vi pratar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det kan du som ledare göra genom att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande (mål 5.5) eller skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet (mål 5.C)

 

Mål 8. Arbetsvillkor

Det handlar om att skapa förutsättningar för varaktigt, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Hälften av världens arbetstagare finns idag i osäkra anställningar, med dålig lön och försäkringar. Att ha dessa saker på plats blir en positiv kraft för hela planeten. Här finns det mycket du kan göra i din roll som ledare, bland annat att främja ungas anställning, utbildning & praktik (mål 8.6). Även att arbeta för att främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering och teknisk innovation (mål 8.2)

Globala målens ledord är Leave No One Behind

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Grunden för att skapa ett hållbart samhälle är en mer rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind (vi på HejEngagemang tycker att det är ett väldigt engagerande ledord! Eller hur?) och detta mål fokuserar på vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Så vad kan du som ledare göra för att ingen skall hamna utanför? Jo, du kan bland annat ordna aktiviteter för flyktingar och migranter (mål 10.7) och se till att ni minskar inkomstklyftorna mellan män och kvinnor (mål 10.1)

Källor & länkar med mer tips:

  • https://www.globalamalen.se
  • https://blirvarldenbattre.se

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor