HejEngagemang logo

Vad är värdebaserat ledarskap?

Jag har alltid fascinerats av organisationer och personer med ett starkt etos, en tydlig karaktär eller en lysande historia och hur det styr allt från strategier för att attrahera talang till affärsutvecklingen. Det genomsyrar hur uppdraget utförs och hur man arbetar med att leva och uppfylla organisationens vision. I grund och botten är etos en tydlig uppsättning värderingar och ett kulturmanifest som driver hur vi fattar beslut och interagerar med dem både inom och utanför organisationen. De kan påverka beteendenormer och ledarskapskompetenser och kan till och med utgöra grunden för hur vi känslomässigt sammankopplar oss till varandra.

Emma Egnell

08/11/22

En gemensam uppsättning värderingar

Värdegrundsbaserat ledarskap bygger på en gemensam uppsättning värderingar hos alla anställda, vilket förbättrar sammanhållningen och viljan att arbeta tillsammans. Att som medarbetare veta och känna att ens ledare eller chef har och drivs av samma övertygelser som en själv drivs av gör oss mer benägna att följa ledarens intentioner, vilket ökar chansen att lyckas med målsättningsarbetet. Detta ökar inte bara engagemanget utan även prestationerna och dessutom lojaliteten – faktorer som främjar tillväxt och lönsamhet!

 

I den här artikeln tänkte jag definiera det värderingsbaserade ledarskapet och förklara vad den här typen av ledare gör varje dag. Tänkte även ge mig på att lista deras nyckelegenskaper och flera av de fördelar de tillför till organisationen. Så mitt svar på frågan – ”skapar värdebaserat ledarskap värde?” så är svaret JA!

 

Nedan följer fem egenskaper vi har identifierat genom våra uppdrag på HejEngagemang. Utöver dessa så finns det så klart många fler egenskaper vi kan peka på, men vår erfarenhet och den forskning vi lutar oss mot så kan vi se att dessa egenskaper rankats i topp.

Nyckelegenskaper hos värdedrivna ledare

  1. Reflektion – tid med dig själv för att bli bättre för andra

  2. Trygghet – det du ser är det du får

  3. Ödmjukhet– var tacksam och visa din tacksamhet

  4. Samhörighet – visa att vi gör det tillsammans

  5. Ständiga förbättringar – det lilla stegets kraft

Reflektion – tid med dig själv för att bli bättre för andra

Reflektion är en nödvändighet för att få olika kunskaper att smälta samman. Forskning från Högskolan Väst visar att reflektion är viktigt för att utvecklas i sitt yrke, bidrar till kunskapsutveckling och kan också hjälpa till att skydda vid svåra och emotionellt laddade situationer. Värdebaserade ledare tar sig tid varje dag för att reflektera över sina beslut, sitt ledarskap och sin påverkan. Att göra det ger dem chansen att värdera sina värderingar, identifiera syftet och upptäcka vad som verkligen betyder något för dem som ledare och som teammedlemmar.

 

Effektiv självreflektion säkerställer att ledaren har förmågan att identifiera och ta itu med blinda fläckar i hur de engagerar andra, fattar beslut och hur de kommunicerar visionen internt och länkar den samman med affären eller verksamheten. Kom ihåg att själv sätta på dig syrgasmasken innan du hjälper andra. Reflektionen är en del av ditt lärande som ledare.

 

Trygghet – det du ser är det du får

Värdedrivna ledare har förmågan att se på situationer ur olika synvinklar och integrera många perspektiv samtidigt som de nyttjar kärnvärdena i allt beslutsfattande. Det finns en trygghet i att kunna förklara olika beslut med värdegrunden som utgångspunkt. De förstår värdet av varje person och nyttjar därför teamets styrkor i större utsträckning.

 

De vet när de ska leda, när de ska följa och när de ska sätta riktning och komma ur vägen. Värdedrivna ledare är mer effektiva på att decentralisera beslutsfattande och ledarskap eftersom högre grader av förtroende finns upp och ner i kedjan. Grundar sig besluten i värdegrunden är det enklare för medarbetare att ta beslut på egen hand. De vet också att de är trygga med ledarens feedback på de beslut som är tagna med värdegrunden som fundament.

 

Ödmjukhet – var tacksam och visa din tacksamhet

Ödmjukhet i ledarskapet är bland annat att förstå att alla är ledare, oavsett om du har ett formellt chefskap eller ej, och att en hög grad av självledarskap och aktivt medledarskap är en förutsättning för värdeskapande i alla led. Ödmjuka ledare som är intresserade av att bidra till värdeskapande och att maximera utväxlingen är de som gör vad som krävs för att lyfta sina team och se till att de blir riktigt uppmärksammade för sitt goda arbete. Inte bara för det faktiska resultatet utan även för slitet.

 

Det innebär att alltid skydda laget, strössla generöst med beröm och ha en gemensam äganderätt över misstag och eventuella missade möjligheter. De förstår att de prestationer och resultat som teamet levererar vilar i en gemensamhet. De frågar ständigt sig själva och andra: ”Vad kan jag göra för att bli en bättre ledare?”

 

Samhörighet – visa att vi gör det tillsammans 

Samhörighet är ett ord som betyder olika för olika personer och för olika ledare. Men den värdebaserade ledaren ser att grunddefinitionen av ordet är: anknytning genom intressen, åsikter och känna samhörighet med någon. Det är något som håller oss ihop, en gemenskap som berättar för oss att vi är värdefulla. Samhörigheten innefattar även att bli lyssnad på, att både visa och få känna omtanke och tacksamhet och bli uppskattad för person och inte bara prestation. Samhörighet är ett av de psykologiska behoven vi behöver tillfredsställa för att ha förutsättningar att känna engagemang enligt Self determination theory.

 

Vi på HejEngagemang tror inte att ensam är stark, att själv är bäste dräng. Vi ser och förordar att vi är bättre och starkare tillsammans.

 

Ständiga förbättringar – det lilla stegets kraft

Värdebaserade ledare är aldrig nöjda med status quo. De tror på ärlig feedback, ständiga förbättringar och ett livslångt lärande, både för sig själv och organisationen. De strävar inte efter kontinuerlig utveckling bara för sig själva, utan framför allt för de individer som de leder framför sig. Varje dag. Här handlar det inte om att förändra och transformera allt på en gång. Det handlar inte om en sprint utan ett maraton. Ständiga förbättringar ligger som ett pärlband genom hela verksamheten för att uppmuntra den lärande organisationen.

I takt med att företagen producerar alltmer kunskap för att sälja den, blir människorna i organisationen viktigare. Vinnaren är den som lyckas mobilisera hela människan, inte bara den fysiska och intellektuella kapaciteten

Vad skapar den värdebaserade ledaren för värde?

Så vad är värdet i allt det som jag skrivit om? Vad är det för värde den värdebaserade ledaren skapar? De tre främsta organisatoriska fördelarna skulle jag säga är följande tre punkter.

 

Förbättrad och decentraliserad kommunikation

Delade värderingar i ett team leder till samsyn. Med hjälp av samsynen är alla helt fria att kommunicera med varandra, även kring känsliga ämnen. Alla är mer öppna med sina tankar och åsikter. Det förbättrar också kommunikationen med personer utanför organisationen genom att överbrygga känslan kring att det är ledarskapet som äger det kommunikativa ansvaret.

 

Starkare relationer

Människor och organisationer som har liknande värderingar kommer att bygga starkare band, ta hand om varandra och engagera sig i mer meningsfulla relationer än de som inte gör det. Så enkelt är det.

Högre prestationsnivåer

Värdebaserade ledare driver högre prestationsnivåer genom att välja och utveckla talanger som vill ansluta sig till organisationens högre syfte och uppdrag. I en engagerad och engagerande miljö är teammedlemmarna villiga att ge mer av sin tid, förmåga och energi för att uppnå de gemensamma målen. Det är tydligt hur jaget för laget ser ut. Och hur lagets behov hamnar på samma nivå som sina egna.

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor