HejEngagemang logo
Kontakta oss

Så lyckas du med ditt kommunikativa ledarskap

Framgångsrikt ledarskap ställer allt högre krav på kommunikativ förmåga. Det handlar om att kunna tydligt och övertygande kommunicera, lyssna aktivt, och skapa en miljö där öppenhet och samarbete främjas. Genom att behärska dessa kommunikativa färdigheter kan du bygga starka relationer, motivera ditt team och leda dem framåt mot gemensamma mål.

Emma Egnell

28/11/23

Du behöver visa att du är värd att följa

Som ledare är det avgörande att klargöra mål och förväntningar för ditt team. Det innebär att tydligt kommunicera vad som förväntas och vilka mål som ska uppnås. Dessutom är det viktigt att fördela uppgifter på ett effektivt sätt, ge regelbunden återkoppling på prestationer och agera som ett stöd i problemlösningsprocessen. En grundläggande princip för effektivt ledarskap är att skapa öppenhet. Genom att främja en kultur av öppen kommunikation och transparenta beslut skapar du en atmosfär där medarbetarna känner sig informerade och involverade.

 

Visste du att så mycket som 90 procent av en ledares vardag ägnas åt att arbeta med kommunikation i olika former? Samtliga arbetsuppgifter som en chef har innehåller, i princip, olika aspekter av kommunikation. Man skulle kunna säga att ledarskap uppstår i kommunikationen mellan ledare och medarbetare på olika sätt. Att ledarskapet är resultatet av det som skapas i den relationen.

Att lyckas med kommunikativt ledarskap innebär att behärska olika färdigheter och principer för att effektivt kommunicera med och leda sitt team.

Framgångsfaktorer för det kommunikativa ledarskapet

Ledarna gör skillnaden och är den viktigaste källan till påverkan av attityder och beteenden. Och det är just det chefen bör göra, uppmärksamma och fokusera på. Därför är det viktigt att prata om och ha en relation till det kommunikativa ledarskapet. Det finns många globala studier och en hel drös med forskning som ringar in allt ifrån principer till framgångsfaktorer. Jag ska försöka mig på en summering av det som jag tycker är viktigast och det som korrelerar främst med motivations- och engagemangsforskningen.

 

1. Tydlighet och klarhet

> Var tydlig med dina förväntningar och mål.

> Använd en enkel, begriplig och inkluderande kommunikationsstil.

 

2. Aktiv lyssning:

> Var närvarande och visa att du verkligen lyssnar på dina medarbetare.

> Be om feedback och var öppen för att lyssna på olika perspektiv

 

3. Empati:

> Visa empati för dina medarbetare och förstå deras behov och utmaningar.

> Skapa en känsla av gemenskap och omtanke inom teamet.

 

4. Konsekvent kommunikation:

> Undvik missförstånd genom att kommunicera klart och konsekvent.

> Använd olika kommunikationskanaler beroende på vilken effekt du vill skapa.

 

5. Engagera genom kommunikation:

> Använd inspirerande och motiverande språk och visioner.

> Koppla samman arbetsuppgifter med övergripande mål för att skapa mening och engagemang.

 

6. Bygg förtroende och agera förebild:

> Var öppen och ärlig i din kommunikation.

> Följ genom på dina löften och skapa en atmosfär av förtroende.

 

7. Flexibilitet:

> Anpassa din kommunikationsstil efter individers behov och situationer.

> Var öppen för att anpassa dig till olika kommunikationsstilar.

 

8. Feedback och Utvärdering:

> Ge konstruktiv feedback och uppmuntra öppen dialog.

> Utvärdera regelbundet kommunikationsprocesser och gör nödvändiga justeringar.

Trender inom kommunikativt ledarskap

I takt med den teknologiska utvecklingen har användningen av digitala kommunikationsverktyg blivit en central trend inom kommunikativt ledarskap. Företag och organisationer har alltmer integrerat plattformar för videomöten, chattverktyg och andra samarbetsverktyg för att underlätta kommunikationen, särskilt med ökad betoning på hybridarbete och virtuella team.

 

En framträdande trend är även att främja fler perspektiv i kommunikation för att stödja mångfald och inkludering inom organisationer. Ledare uppmanas att vara medvetna om olika kommunikationsstilar och skapa en miljö där alla röster hörs och respekteras.

 

Autentiskt ledarskap fortsätter att vara en betydande trend, där ledare uppmuntras att vara genuina och transparenta i sin kommunikation. Att visa sårbarhet och äkthet anses vara allt viktigare för att skapa förtroende och lojalitet bland teamet. Även behovet av agil kommunikation har ökat. Ledare behöver vara flexibla och kunna kommunicera snabbt och effektivt vid förändringar och oväntade händelser.

 

En annan viktig aspekt är det ökande fokuset på mental hälsa. Kommunikation används som ett verktyg för att främja en öppen dialog om välmående och erbjuda stödresurser till medarbetare.

 

Storytelling har seglat upp igen och blivit en kraftfull trend inom kommunikativt ledarskap. Genom att använda berättelser kan ledare skapa en emotionell koppling och förmedla viktiga budskap på ett minnesvärt sätt.

 

Kommunikativt ledarskap är och kommer alltid vara i ständig förändring i takt med samhällets utveckling, teknologins framsteg och förändrade behov. Att vara medveten om och anpassa sig till dessa trender är avgörande för att skapa en framgångsrik och effektiv arbetsmiljö och kommunikativ kultur.

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet och uppfattas som öppen och närvarande.Definition Kommunikativt ledarskap enligt Mittuniversitetet

Den kommunikativa ledarens främsta egenskaper

  • Coacha och ge medarbetare ansvar
  • Vara närvarande, visa respekt och bry sig
  • Hjälpa till att nå målen genom att tydligt och involverande visa riktning
  • Översätta budskap och anpassa dem till de olika målgrupperna
  • Tydliggöra förväntningar och följa upp sig själv och andra

 

I grund och botten handlar det om att ha ett ledarskap som ger visionen liv, att ha ett helhetsgrepp och kunna strategiskt planera sin kommunikation för att kunna lyfta den en nivå och skapa effekter för tagna beslut hela vägen genom HELA organisationen. Det handlar om att kunna påverka organisationen positivt med hjälp av ledarskapet genom att; väcka engagemanget, ge budskapen liv och se till att alla känner ett gemensamt ansvar för att ni når dit ni vill nå. Tillsammans.

Dela gärna artikeln!

Relaterade erbjudanden och tjänster kopplat till Kommunikation

Föreläsningar och workshops

Kommunikativt ledarskap

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap i samklang

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Ledarskapsprogram – med engagemang som drivkraft

Logga för länk Läs mer

Relaterat innehåll

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor