HejEngagemang logo
Kontakta oss

Destruktivt ledarskap

Det destruktiva ledarskapet är en form av ledarskap som på sista tiden fått en ökad uppmärksamhet i forskning och i organisationsvärlden. Dessa typer av ledare karakteriseras av en överdriven självupptagenhet, maktmissbruk, en stark önskan att bli beundrad och en bristande empati för andra. Även populära och vänliga chefer kan visa destruktiva beteenden. Det kan vara resultatet av aktivt eller passivt handlande, och intentionen spelar mindre roll än själva beteendet och dess konsekvenser. Men hur påverkar detta ruttna ledarskap organisationer och dess medarbetare?

Emma Egnell

03/10/23

Forskning inom beteendevetenskapen visar att negativa händelser har en starkare och mer långvarig påverkan än positiva. Detta fenomen kallas ”Bad is stronger than good” och är relevant inom olika områden i livet. En förklaring är att vi har evolutionärt anpassat oss för att reagera kraftfullt på faror och negativa händelser för att överleva. Det finns en formel som pekar på att den positiva upplevelsen måste vara fem gånger starkare än den negativa för att positiviteten ska väga över. Med andra ord, för att motverka de negativa effekterna måste vi göra fem gånger fler positiva saker än negativa. Vi har även skrivit en artikel på feedback som tar upp detta.

En destruktiv ledare kan göra mer skada än en framgångsrik ledare gör nytta.

Denna princip gäller också inom ledarskap. Forskning, inklusive studier av Maria Fors Brandebo från Försvarshögskolan i Karlstad, visar att en destruktiv ledare kan göra mer skada än en framgångsrik ledare gör nytta. Dessa destruktiva beteenden har långvariga och påverkande effekter.

Vad innebär ett destruktivt ledarskap

Ett destruktivt ledarskap är en ledarskapsstil som kännetecknas av beteenden och handlingar från en ledare som har negativa och skadliga effekter på organisationen, dess medarbetare och dess prestationer. Detta ledarskap kan vara skadligt och underminera både arbetsklimatet och resultatet och kan skapa en giftig arbetskultur där medarbetarna känner sig osynliga eller manipulerade.

 

De destruktiva ledarna kan underminera medarbetarnas intelligens, vara orättvisa, ställa orimliga krav, och ta åt sig äran för andras arbete. Å andra sidan kan de vara osäkra, otydliga och passiva, undvikande konflikter och brist på engagemang. Forskning indikerar att det är de passiva destruktiva beteendena som orsakar mest skada över tid. Destruktivt ledarskap handlar inte om enskilda misstag, utan om upprepade negativa beteenden över tid. Många ledare är omedvetna om sina destruktiva tendenser och dess påverkan på medarbetarna och organisationen. Vilket såklart gör det extra knepigt att påverka.

Kännetecken på ett destruktivt ledarskap

Bristande empati

En destruktiv ledare visar ofta brist på empati gentemot sina medarbetare. De bryr sig inte om deras känslor, behov eller åsikter och kan vara ointresserade av att bygga starka relationer.

 

Mikrohantering

Dessa ledare kan vara kontrollerande och involvera sig i minsta detalj i medarbetarnas arbete. Detta kan leda till frustration och en känsla av bristande förtroende bland medarbetarna.

 

Brist på tydlighet

De kan vara otydliga i sina förväntningar och instruktioner, vilket skapar förvirring och osäkerhet bland medarbetarna.

 

Konfliktskygghet

Destruktiva ledare kan undvika att hantera konflikter och problem i organisationen, vilket leder till att dessa frågor förvärras och skapar en negativ arbetsmiljö.

 

Bristande ansvarstagande

Dessa ledare undviker ofta att ta ansvar för sina misstag och brister och kan skylla på andra för problem.

 

Korttidsfokuserad

Destruktiva ledare kan prioritera kortsiktig framgång över långsiktig hållbarhet, vilket kan skada organisationens långsiktiga tillväxt och stabilitet.

Låt-gå-ledarskap

Det finns olika orsaker till destruktivt ledarskap, till exempel tidsbrist, stress, och bristande organisationellt stöd. Ledare kan hamna i destruktiva beteenden även om de har goda intentioner, särskilt i stressiga tider. Det är inte ovanligt att det destruktiva, också kallade låt-gå-ledarskapet kommer från en snäll intention, där ledare inte vill pressa eller ställa krav på prestationer eller måluppfyllnad. Det vi kan se i engagemangs och motivationsforskningen är att tydlighet skapar välmående organisationer – en slutsats är alltså att ”To be clear is to be kind”. Tyvärr har det destruktiva ledarskapet en hel del låt-gå-tendenser som just inte skapar någon tydlighet, varken kring riktning eller förväntningar.

 

Effekterna av destruktivt ledarskap inkluderar minskad arbetstillfredsställelse, motivation, och tillit, samt ökad stress och utbrändhet bland medarbetare. Dess påverkan sträcker sig bortom individuella relationer och påverkar hela organisationen.

Alla ledare har både positiva och negativa kvalitéer och egenskaper, men de negativa får ofta större effekt. En ledare kan med andra ord besitta många bra kvalitéer och egenskaper men ändå vara destruktiv i sitt ledarskapMaria Fors Brandebo, Docent Ledarskap och ledning, Försvarshögskolan

Förebygg destruktiva beteenden

Så hur kan man då förebygga dessa destruktiva beteenden? Mycket handlar om att skapa en sund arbetsmiljö för både chefer och medarbetare för att undvika situationer som kan trigga dessa trista beteenden. Genom att vidta åtgärder på dessa områden kan man skapa en mer hälsosam arbetsmiljö och minska risken för destruktiva beteenden inom organisationen.

  1. Identifiera potentiella riskfaktorer för destruktivt ledarskap redan under en rekrytering. Titta på personlighetsdrag som kan öka risken för sådana beteenden. 

  2. Utvärdera chefernas arbetsmiljö löpande för att kunna identifiera stressfaktorer, brist på viktiga tydligheten och hög arbetsbelastning som kan vara tydliga riskfaktorer.

  3. För HR att Införa tydliga rutiner och strukturer för att identifiera och följa upp chefer som uppvisar oönskade beteenden. Detta gäller även för chefer som leder chefer.

  4. Fokusera på medarbetarna och se till att de trivs och har förutsättningar för att känna engagemang. En nöjd och engagerad arbetsstyrka kan minska risken för destruktiva beteenden sipprar igenom.

  5. Öka medvetenheten om destruktiva beteenden i organisationen, till exempel genom att inkludera detta ämne i ledarträning och utbildning. Skapa dialog om vilka beteenden vi vill se och vad vi inte vill se.

Det är viktigt att medvetet arbeta med att minimera destruktiva ledarbeteenden, även om man har goda intentioner som ledare. Självkännedom är avgörande för att identifiera och förbättra dessa beteenden. Ledarutveckling och mätningar bör inkludera destruktiva ledarbeteenden för att skapa mer effektiva och hälsosamma arbetsmiljöer.

Dela gärna artikeln!

Relaterat innehåll

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor