Vad är HME – hållbart medarbetarengagemang?

Hur kommer det sig att evidensstark forskning som Self Determination Theory, SDT, (hur vi skapar förutsättningar för inre motivation) och Goal Setting Theory, GST, (målstyrning) inte har fått ett ännu större fäste i våra organisationer och team på våra arbetsplatser?

Hållbart medarbetarengagemang

Vad skulle hända om ännu fler organisationer, team och individer skulle ge sig själva ännu bättre förutsättningar för att oftare känna ett högt engagemang (en stark känslomässig koppling), ha en hög grad av inre motivation bland medarbetarna och därmed också uppleva ett ökat välmående?

 

Enligt evidensstark arbetspsykologiforskning ökar då våra prestationer, tack vare vårt ökade välmående. Därmed skapar vi ännu bättre förutsättningar för organisationer, team och individer att uppnå hållbara resultat över tid.

Mer att läsa

Beskrivning av HME – hållbart medarbetarengagemang

Så här förklaras HME, hållbart medarbetarengagemang, på Sveriges Kommuners och Regioners webbplats:

 

SKR och RKA lägger stor vikt vid att utvärdera verksamheterna i kommuner och regioner utifrån resultat och kvalitet. Medarbetarnas bidrag är i högsta grad kopplat till detta och därmed också den arbetsgivarpolitik som bedrivs på arbetsplatsen. Därför erbjuds kommunerna och regionerna sedan 2011 ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

 

Det görs genom en enkät – HME-enkäten – innehållande nio frågeställningar, i form av påståenden, som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang. Dessa är tänkta att läggas till i de befintliga medarbetarenkäterna i kommuner och regioner, eller att användas som en fristående enkät. Det är kostnadsfritt och frivilligt. Syftet är dels att skapa ett underlag för analys av den egna organisation, dels att skapa ett jämförelsematerial tillsammans med andra organisationer, men också att skapa analysmöjligheter för kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi.

 

Bakgrunden till modellen är att jämförelser av olika slag kommit att utgöra en allt viktigare grund för den strategiska styrningen i kommuner och regioner. På personalområdet har jämförelsemöjligheterna ofta inskränkt sig till att handla om kvantitativa data, mestadels om resurser. Med HME-enkäten har kommuner och regioner möjlighet att följa upp och jämföra kvalitativa resultatmått på personalområdet, samt koppla dessa till verksamhetsresultaten. För en detaljerad beskrivning av de tankar och teorier som ligger till grund för HME-modellen rekommenderas rapporten ”Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet”, som finns att ladda ner från SKR:s webbutik.

Hur kan HME stötta arbetet med motivation, ledarskap och styrning?

De nio påståenden som ingår i HME har delats in i områdena motivation, ledarskap och styrning och är framtagna för att ge en fingervisning gällande hur det står till i det team eller den organisation som genomför en HME-mätning (medarbetarenkät/medarbetarundersökning).

 

Motivation

  • Mitt arbete känns meningsfullt
  • Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
  • Jag ser fram emot att gå till arbetet

 

Ledarskap

  • Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
  • Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
  • Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

 

Styrning

  • Jag är insatt i min arbetsplats mål
  • Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
  • Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

 

Många av dessa påståenden går också att koppla till SDT, Self Determination Theory och Goal Setting Theory som alltså är evidensstarka teorier inom arbetspsykologiforskningen och som rätt implementerade bidrar till en ökad grad av inre motivation, engagemang och välmående.

 

Påståendena ovan är framtagna som beskrivs på SKR’s webbplats och syftar till att underlätta arbetet för ledare, team och medarbetare att främja, ta tillvara och bygga vidare på det engagemang som finns idag snarare än att fokusera på att dagens engagemang befinner sig på en viss nivå.

 

Huvudsyftet är alltså inte att titta på nivån på den enskilda mätningen utan snarare att bidra till att skapa än bättre förutsättningar för engagemang och välmående genom att mäta HME – hållbart medarbetarengagemang över tid och med hjälp av trenden och utvecklingen se i vilken riktning man rör sig som team och organisation.

Vad skulle hända om ännu fler organisationer, team och individer skulle ge sig själva ännu bättre förutsättningar för att oftare känna ett högt engagemang (en stark känslomässig koppling), ha en hög grad av inre motivation bland medarbetarna och därmed också uppleva ett ökat välmående?

Varför vi på HejEngagemang vill lyfta HME- hållbart medarbetarengagemang

Syftet med denna artikel är att hjälpa till att sprida vikten av att mäta hur det står till med vår motivation, vårt ledarskap och vår styrning i våra organisationer och team runt om på våra arbetsplatser.

 

Vi på HejEngagemang har utvecklat vårt eget Engagemangsindex® som även det tar sin utgångspunkt i Self Determination Theory och Goal Setting Theory.

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor