HejEngagemang logo
Kontakta oss

Hur ledarskap, engagemang och stress påverkar välmående och prestation på din arbetsplats

I denna artikel sammanfattar vi seminariet vi hade tillsammans med Brilliant den 4 oktober 2021 gällande hur ledarskap, engagemang och stress påverkar välmåendet och prestationen på din arbetsplats.

Artikel om sambandet mellan ledarskap, engagemang och stress

Med hjälp av färska data från Brilliant Future presenterade Sofie Johansson bland annat hur ledarskapet påverkar graden av engagemang (vår känslomässiga koppling till vårt arbete) samt våra stressnivåer. Johan Book och Niklas Delmar kommenterade därefter utifrån evidensstark arbetspsykologiforskning, samt utifrån våra erfarenheter från de organisationer och team vi arbetar med nu hur dessa samband går att utveckla så att vi tillsammans skapar än bättre förutsättningar för ökat engagemang, välmående och hållbara resultat.

Läs mer om:

Ledarskap

Under denna rubrik pratade Sofie mycket om vad som utmärker en utmärkt ledare enligt Brilliants sätt att mäta ledarskapet.

 

En utmärkt ledare är någon som skapar en bra arbetsmiljö genom att:

  • Visa respekt
  • Leda arbetsgruppen på ett bra sätt, med tydliga förväntningar
  • Stötta medarbetarna vid behov
  • Involvera medarbetarna i beslut som rör dem
  • Ser medarbetarna, ger feedback och återkopplar kontinuerligt

 

Grupper som har en utmärkt ledare är mer engagerade och betydligt mer lönsamma (har högre måluppfyllelse). En grupp med en utmärkt ledare har 73% engagerade medarbetare medan en grupp med en bra ledare har 19% engagerade medarbetare. En grupp med en svag ledare har 0% engagerade medarbetare. Enligt Brilliant är endast 25% av alla ledare utmärkta enligt de data de utgår ifrån.

 

Detta visar på att ledarskapet är en profession värd att respektera, utveckla och investera en hel del tid i. Att vara ledare med medarbetaransvar är och borde vara den kanske högst prioriterade professionen när man vill skapa en välmående och högpresterande organisation, team eller individ.

 

Detta är anledningen till att vi på HejEngagemang har gjort det till vårt absoluta kall att göra allt som står i vår makt att utbilda så många ledare som möjligt i det goda ledarskapet där man ger förutsättningar för alla medarbetare att må och prestera bra samtidigt. I våra program utgår vi alltså från den mest evidensstarka forskningen som finns tillgänglig just nu.

Engagemang

Enligt Brilliants senaste data är 30% i Sverige engagerade i sina arbeten. Enligt deras definition av engagemang innebär detta att tre av tio som arbetar i Sverige älskar sitt arbete och gör ett utmärkt jobb. Samtidigt visar deras data att 43% av alla chefer i Sverige säger sig vara engagerade.

 

Graden av engagemang varierar kraftigt mellan olika branscher och de mest engagerade branscherna är fastighetsförvaltning (35%), finansiella tjänster (32%) samt detaljhandeln (32%). De branscher som redovisar lägst grad av engagemang enligt Brilliant är medicinteknik (24%) samt transport och logistik (19%).

 

Engagerade grupper är minst tre gånger mer lönsamma än övriga grupper som Brilliant har identifierat (nöjda, passagerare och uttråkade). Engagerade medarbetare är också mindre sjukskrivna än övriga grupper (minst hälften så låga sjukskrivningar som övriga grupper).

 

Brilliants data visade även på att energin hade gått upp under pandemin bland de äldre och gått ned bland de yngre. Nu, cirka 15-18 månader efter pandemins intåg har dock energin minskat även bland de äldre och ligger kvar på en lägre nivå bland de yngre.

 

I den forskning som vi utgår från för att skapa än bättre förutsättningar för ökat engagemang ser man tydligt att ju mer vi tillgodoser våra psykologiska behov: kompetens, autonomi och samhörighet, desto större engagemang och inre motivation. Kopplar vi dessutom även på tydlighet kring vilka processer vi har på plats som stöder vårt görande och lärande och följer upp regelbundet hur det går för oss gällande ”slitet” (görandet och lärandet), ja då händer det grejer. Dialog är kanske det mest kraftfulla verktyget för att skapa just engagemang, ägarskap och handling så mer utrymme för dialog är också önskvärt. Detta lär vi ut både i våra föreläsningar, seminarieserier och inte minst i våra olika ledarskaps– och medarbetarprogram.

Engagerade grupper och medarbetare är mer lönsamma och har lägre sjukfrånvaro

Stress

Det är tydligt när man lyssnar på Sofie Johansson från Brilliant, att organisationer där medarbetarna inte upplever negativ stress är betydligt mer lönsamma än de som upplever motsatsen. Den grupp som upplever mest negativ stress är de uttråkade och de som upplever minst negativ stress är de som är engagerade. Även här visar alltså Brilliants data hur kraftfullt ett starkt engagemang är för att skapa än mer välmående och hållbara organisationer, team och individer.

 

Med anledning av ovan ser vi alltså en stark koppling mellan högt engagemang, stark inre motivation där våra psykologiska behov är tillgodosedda och grad av välmående. Dessutom är det så att ju bättre vi mår desto bättre och mer hållbart presterar vi. När engagemanget och välmåendet ökar går vår produktivitet upp markant samtidigt som vi orkar vara uthålliga i våra prestationer. Varför? För att vi helt enkelt nu presterar tack vara vårt välmående och inte på bekostnad av det.

 

Det är också därför vår vision är att bidra till ett mer engagerat och välmående arbetsliv där vi är fler som går till arbetet för att vi verkligen vill, snarare än för att vi måste.

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor